ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

ПРАВИЛА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ХРИСТИЯНСКА МЛАДЕЖКА БАПТИСТКА ОРГАНИЗАЦИЯ

ВЪВЕДЕНИЕ

Съюзът на евангелските баптистки църкви в България (СЕБЦ) е Администратор на лични данни по смисъла на регламент 2016/679. Християнската младежка баптистка организация (ХМБО) е младежкият отдел към СЕБЦ, на която е възложено събирането и обработването на лични данни, като Обработващ лични данни по смисъла на регламент 2016/679.

ХМБО служи на деца и младежи от всички баптистки църква в страната, стремейки се да разказва добрата вест за Христос и да изгражда ново поколение Негови ученици.

При изпълнение на функциите си ХМБО обработва лични данни, които са предоставени на организацията или се събират от нея, като целите и средствата за тяхната обработка са определени от Администратора на лични данни.

Настоящите правила определят началата, на основание на които всички лични данни, които Християнската младежка баптистка организация получава или събира, ще бъдат съхранявани, използвани, оповестявани и обработвани по друг начин.

Християнската младежка баптистка организация се ангажира да защитава и уважава всички обработвани лични данни.

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Настоящите Политика и Правила уреждат и посочват как Християнската младежка баптистка организация отговаря на приложимото право за защита на личните данни – Директива 95/46/EC на ЕС за защита на личните данни, Общ регламент за защита на личните данни 2016/679 (ОРЛД – GDPR) и Законът за защита на личните данни (ЗЗЛД).

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

По смисъла на настоящите правила:

 • „лични данни“ са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци (съгласно чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД).
 • „Физическо лице, което може да бъде идентифицирано“ е лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местоположението, онлайн идентификатор или един или повече фактори, специфични за физическото, физиологична, генетична, умствена, икономическа, културна или социална идентичност на това физическо лице.

ОБХВАТ

Християнската младежка баптистка организация получава или събира лични данни във връзка с изпълнение на функциите си и своите обществени, образователни и благотворителни цели:

 • въз основа на изрично дадено съгласие; или
 • за законните интереси на ХМБО, в съответствие с действащото законодателство за защита на личните данни.

Всяка предоставена лична информация е строго конфиденциална.

ХМБО ще се придържа към принципите за защита на личните данни, както е описано подробно в GDPR и ЗЗЛД:

 • обработвани законно, справедливо и по прозрачен начин;
 • събрани за конкретни, изрични и законни цели и не се обработват по начин, който е несъвместим с тези цели;
 • адекватни, уместни и ограничени до това, което е необходимо във връзка с целите, за които се обработват;
 • точни и, когато е необходимо, актуализирани;
 • съхранявани във форма, която позволява идентифициране на субектите на данни не по-дълго от необходимото за целите, за които се обработват личните данни, обработвани по начин, който гарантира подходяща защита на личните данни, включително защита срещу неразрешена или незаконна обработка и срещу случайни загуба, унищожаване или повреда, като се използват подходящи технически или организационни мерки.

КАК СЕ СЪБИРА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Личната информация се събира всеки път, когато физическо лице е в контакт с ХМБО, като например:

 • при кандидатстване за доброволец в служения и мероприятия на ХМБО;
 • предоставени са данни за контакт, писмено или устно на ХМБО;
 • участва се в дейности и служения, организирани от ХМБО;
 • комуникира се чрез електронна поща, писмо, телефон;
 • и т.н.

ВОДЕНЕ НА ОТЧЕТНОСТ

ХМБО поддържа записи на точни и актуални данни в досиета, както за своите членове, така и за трети лица, предоставили такива данни. Данните може да съдържат лична информация (имена, адреси) и позиции (ръководни, служещи, доброволци), както на хартиен, така и в електронен формат.

Достъпът до тези документи е поверителен и ограничен – достъпни от изрично определени лица, съгласно процедурите на СЕБЦ, ХМБО и приложимото право за защита на личните данни.

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Типовете лични данни, събрани от ХМБО включват:

 • лични данни като имена (собствено, бащино и фамилно) и годината на раждане; снимки, академични записи;
 • данни за контакти като постоянен/настоящ адрес, пощенски код, електронна поща, телефонен номер – стационарен и/или мобилен както в България, така и в чужбина;
 • финансова информация като история на направени дарения и банкови данни;
 • семейно положение, при доброволно включване и регистриране за събития;
 • записи на данни за контакт;
 • снимки от различни служения или мероприятия;

Чувствителна/специална категория Лична информация:

ХМБО може да събира и съхранява чувствителна лична информация (информация за специална категория по GDPR), като например:

 • здравна информация, предоставена във връзка с участие в служение или мероприятие;
 • религиозна информация, свързана с посещение на църква, кръщение и др.).

Лична информация се обработва в съответствие с приложимото право. Тя никога няма да се продава и няма да се разпространява, като само след изрично съгласие на предоставилия тази информация или по силата на закон може да се предостави на трети страни.

КАК ХМБО ИЗПОЛЗВА СЪБИРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ

ХМБО ще използва личната информация, събрана за тази цел в отношенията с организацията, след изразено изрично съгласие по време на предоставянето ѝ.

ХМБО няма да използва личната информация за никакви други цели, без да поиска съгласието на предоставящия такава, освен ако не е разрешено от закона или има законово изискване за това.

Обикновено тези съгласия и свързаните с тях законни интереси могат да включват или да се отнасят до:

 • получаване на информация чрез съобщения на хартиен носител и/или електронна поща относно дейността на ХМБО;
 • получаване на информация чрез съобщения на хартиен носител и/или по електронна поща относно ресурсите, служенията и мероприятията на ХМБО;
 • за обработка на даренията и свързаните с това законови права и задължения;
 • за потвърждение и участие в служение на ХМБО, мероприятията, които са посетени, какви области и дейности на ХМБО са подкрепени, направено е дарение или е наредено и потвърдено каквото и да е плащане;
 • за отговори на запитване или искане за допълнителна информация относно ХМБО;
 • за регистрация за събития, конференции, мероприятия;
 • за извършване на статистически анализи и проучвания;
 • за съдействие на ХМБО за управленски и административни цели.

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ

Освен при изричното предоставяне от администратора, ХМБО ще обработва лична информация само дотолкова, доколкото има правно основание за това. Правното основание ще зависи от причините и нуждата да се използва тази информация, като за това своевременно се уведомява Администратора на лични данни. Съгласно приложимото право за защита на личните данни в ЕС и в България, в почти всички случаи правното основание ще бъде:

Защото е изразено съгласие ХМБО да използва лична информация за определена цел;

Тъй като е в законен интерес на ХМБО, като благотворителна християнска религиозна и образователна организация, да използва лични данни, за да оперира и да подобри служението си;

За изпълнение на всички правоотношения, които ХМБО има с трети лица, като например членство в ХМБО;

За да се спази законоустановено задължение, като защитата на личните данни и благоденствието на лицата;

За да се защитят жизнени интереси на трети лица, например при срещи с пастори.

Повече информация за съгласието за обработка е предоставена по-долу.

Ако за конкретно лице обработването на лични данни е подчинено на други закони, то основата за обработка на тези данни може да е различна от посочената по-горе и при тези обстоятелства може да се основава на изрично изразеното съгласие за това във всички случаи.

СЪГЛАСИЕ ЗА КОНТАКТ

Устното, писменото или по електронната поща изпращане на информация, запознаване или покана за служения, събития, мероприятия, конференции и др., организирани от ХМБО или в които членове на организацията имат участие, ще става само след изрично писмено предоставено съгласие за това.

ОТПИСВАНЕ (ОТКАЗ ОТ КОНТАКТ)

Всяко лице има възможност да откаже приемането на съобщения от ХМБО по всяко време и да преустанови получаването на такава комуникация, след изричното заявяване на това, като:

 • изпрати съобщение по електронната поща на gdpr@hmbo.eu;
 • изпрати съобщение по електронната поща на ХМБО или писмо, на адреса на управление;
 • постави отметка на „отписване“ на всяко получено по електронната поща писмо или писмена комуникация.

СЪХРАНЯВАНЕ НА ДАННИТЕ И ДОСТЪП ДО ТЯХ

Информацията, която е предоставена на ХМБО по електронен път, ще се съхранява на компютри в България.

Информацията, която се предоставя на хартиен носител, като например съгласие, писма или други документи от срещи с персонал или доброволци, се съхранява в защитени картотеки, като може да бъде прехвърлена цифрово на защитени компютри.

Във връзка със спазване на настоящите Политика за поверителност и Правила за защита на личните данни, и в съответствие с горепосочените принципи, информацията може да бъде достъпна, и може да бъде използвана и съхранявана:

 • На компютри в България;
 • В защитени картотеки и
 • От ограничен брой членове на ХМБО, които са поели задължение за конфиденциалност и които участват в управлението и администрирането на ХМБО.

Трети страни, доставчици на услуги, могат да обработват информация, да изпълняват и доставят поръчки, да обработват дарения, плащания с кредитни карти и да предоставят услуги за поддръжка от името на ХМБО. Когато такива данни са споделени в споразумения, разпоредбите в последните ограничават използването на лични данни до целта, за която те са предоставени и гарантират, че тя се съхранява сигурно и в съответствие с приложимото право за защита на личните данни.

ХМБО не продава и не предоставя никакви лични данни на други организации и/или физически лица без изразено изрично съгласие на предоставящият ги, освен ако това не е предвидено в закон.

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ И ДАННИ ЗА КРЕДИТНИ/ДЕБИТНИ КАРТИ

ХМБО не съхранява финансови данни като номера на кредитни или дебитни карти, нито предоставя такава информация на трети страни освен в случаите, когато има законово задължение за това.

ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯТА: КОРЕКЦИЯ И ИЗТРИВАНЕ

Записите на данни в ХМБО се актуализират, в случай че някои от личните данни за контакт са променени и е предоставена своевременно информация за това.

Начинът по който ХМБО осъществява контакт или видът на материалите, които се изпращат до всеки, могат да се променят по всяко време, след изрично заявяване на това писмено или по електронната поща.

Достъп до личната информация, която се съхранява в ХМБО, се осигурява на лицето, което е предоставило такава информация, след отправено запитване.

ХМБО ще предприеме разумни стъпки, за да коригира всяка информация, която е неточна, непълна или остаряла.

След изрично изразено желание, ХМБО ще изтрие всяка налична лична информация.

При определени обстоятелства може да се получи отказ при искане за достъп, изменение или изтриване на лична информация. В случай на отказ ще се посочи причината за това, а в случай на изменение ще бъде отбелязано, че верността е оспорена.

ИНФОРМАЦИОННИ ПРАВА И ИЗБОРИ

На лица, чиято информация се обработва, законът предоставя следните права:

Да поискат писмено и конфиденциално да получат копие от личната информация, която ХМБО държи.

Да коригират или актуализират обработваната лична информация.

Да поискат преустановяване на използването на личната информация за целите на ХМБО, когато няма законово изискване за продължаване на обработката.

СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ХМБО ще запази личните данни само докато е необходимо и в съответствие със законовите изисквания. Надлежни държавни органи могат да изискват съхранение на данни за име, адрес и свързани финансови транзакции в продължение на няколко години. Когато такава информация вече не се изисква, тя ще бъде унищожена по сигурен начин.

Ако е заявено преустановяване на отношенията с ХМБО, в бъдеще ще се запази само минимална информация, която е необходима за да се гарантира блокирането на бъдещ контакт и изпълнението на законови задължения.

СИГУРНОСТ

Ще бъдат взети разумни стъпки, за да се запази всяка лична информация, която се провежда.

Личните данни, съхранявани по електронен път, са записани във файлове на сигурен цифров носител.

ХМБО предприема мерки за сигурност, с цел защита на предоставената информация от неоторизиран достъп и от незаконна обработка, случайна загуба, унищожаване и повреда.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

„Християнската младежка баптистка организация“

гр. София; ул. „Осогово“, № 63

Телефон: 0888 22 02 85

Имейл: info@hmbo.eu